Loading

绿色香港我钟意

政府电视宣传短片


 

绿色香港我钟意
 
小朋友A: 我想留住我们的冬天!
 
小朋友B: 我爱绿色!
 
小朋友C: (日语) 我钟意蓝色的天空!
 
小朋友D: (德语) 我想北极熊开开心心!
 
旁白: 无论身处任何一个角落
我们都希望有好的环境

 
小朋友A: 绿色香港 我钟意!
 
荧幕盖字: 香港特别行政区政府
环境局

 

 

 

 
         
 
 
 
 

 

08-06-2009
08-06-2009